о школе -- VZya-1986-08-05-neblag-vo_na_stroyki_b-tsy_po_ul_Mirnaya

о школе — VZya-1986-08-05-neblag-vo_na_stroyki_b-tsy_po_ul_Mirnaya